คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Desc)]
2562
จิดาภา ล้อนันทกุล. (2562). "ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jidapa_Lornunthakul.pdf (54.84 MB)
PDF icon Piyachat_Waewsri.pdf (49.06 MB)
PDF icon Thiraprapha_Srilawan.pdf (70.35 MB)
อดิศักดิ์ กกแก้ว. (2562). พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)
PDF icon Theerachai_Pongjanyakul.pdf (53.85 MB)
พิชชานันท์ สายเนตร. (2562). พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)
จารวี วรรณชาติ. (2562). ฤทธิ์ของสารสกัดหมาก มะขาม และคาวตอง ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Charawi_Wannachat.pdf (19.04 MB)
PDF icon Patchrapon_Boonsin.pdf (3.2 MB)
PDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (55.65 MB)
PDF icon Rungwasun_Kraiklang.pdf (18.21 MB)
PDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
พงษ์เทพ บุญกล้า. (2562). เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
จิรภา เลือกนารี. (2562). แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
องอาจ แสนอุบล. (2562). แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
2563
PDF icon Rujira_Wanrerk.pdf (580.24 KB)
PDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
PDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
แพรวตา ศรีษะโคตร. (2563). กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)
PDF icon Nattacharan_Chanhom.pdf (3.46 MB)
PDF icon Waraporn_Sarakul.pdf (2.05 MB)
PDF icon Piyatida_Namkord.pdf (2.77 MB)
PDF icon Phenrudee_Pinakan.pdf (5.21 MB)
PDF icon Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
PDF icon Khwanruetai_Rawang.pdf (1.06 MB)
PDF icon Virawanan_Kanoknitthiran.pdf (9.87 MB)

Pages