คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2144 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
สุดารัตน์ หอมหวล.  2554.  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์. Sudarat_Homhual.pdf (9.97 MB)
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, ทองคำ กิริยะ, ปรัชญา มุขดา.  2551.  การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน.
ประสิทธิ์ กาญจนา, มานัส ลอศิริกุล, ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, นพมาศ นามแดง.  2545.  การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. Prasit_Kanjana.pdf (5.22 MB)
จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุวภรณ์ แดนดี, จุฑารัตน์ จิตติมณี, วัชรพงษ์ แสงนิล.  2559.  การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี. Jaruwan_Wongbutdee2559.pdf (1.51 MB)
ชาญ อินทร์แต้ม.  2551.  การศึกษาเชิงทฤษฎีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของซีโอไลต์ที่ใช้ในประเทศไทยและลาว. Charn_Intam.pdf (23.92 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์, ชาญ อินทร์แต้ม.  2552.  การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย. Siriporn_Jungsuttiwong2552.pdf (13.71 MB)
กาญจนา พยุหะ, อินทิรา ซาฮีร์, ฉวีวรรณ อินทนนท์.  2559.  การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก. Kanjana_Payuha.pdf (25.45 MB)
อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม. Aranya_Pimmongkol.pdf (3.5 MB)
กาญจนา บันสิทธิ์, ธีระพล บันสิทธิ์, วริษา สินทวีวรกุล, วิชาญ แก้วเลื่อน, นิภาพรรณ สิงห์ทองลา.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง. Kanjana_Bansiddhi_2544.pdf (3.48 MB)
ธีระพล บันสิทธิ์, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม, วิชาญ แก้วเลื่อน.  2535.  การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับเซลในเนื้อเยื่อไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมทางการค้า : องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไก่ในขนาดอายุต่าง ๆ. Theerapol_Bunsith.pdf (732.57 KB)
ใจแก้ว แถมเงิน.  2553.  การศึกษาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี. Jaikaew_Tamngern.pdf (21.53 MB)
นุชสรา เกรียงกรกฏ, ปรีชา เกรียงกรกฏ.  2546.  การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. Nussara_Kreingkorakot.pdf (7.67 MB)
วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์, ธนากร มูลพงศ์.  2557.  การศึกษาแรงจูงใจในการบริการสาธารณะของนักศึกษาไทย : กรณีศึกษานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Wipapun_Trakulsuntirat.pdf (1.31 MB)
อรุณี มะฎารัก.  2557.  การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการสักขาลายโบราณ. Arunee_Madaruk_2557.pdf (4.63 MB)
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ธิติกานต์ บุญแข็ง, นลิน เพียรทอง, สุขอังคณา ชาหยอง.  2556.  การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว . Tawanchai_Pothom.pdf (3.92 MB)
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์.  2551.  การสกัดแยกและศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสาร Flavonoids ในสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. Rawiwan_Kaewamtawong2551.pdf (4.28 MB)
ชุติมา ทองแก้ว, จิตรา สิงห์ทอง, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด.  2552.  การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว.
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์.  2549.  การสกัดและแยกบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง. Jaruwan_Thanawirun.pdf (28.21 MB)
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ไพบูลย์ เสถียรธรรม, อิทธิพล วรพันธ์.  2552.  การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะ การปล่อยสารมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไปโอดีเซลผสมเอทานอลและน้ำมันไปโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบระยะเวลาสั้นและยาว.
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, ชัยชนะ โททอง, วริษฐา จันทะแสง, รุ่งนภา เหมแดง.  2555.  การสังเคราะห์พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากที่ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นสำหรับใช้ในหลักสูตรท้องถิ่น. Karntarat_Wuttisala.pdf (22.33 MB)
ศุภกร ภู่เกิด, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, อุดม ทิพราช, สุพล สำราญ.  2550.  การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ. Suppakorn_Phukerd.pdf (31.35 MB)
กัมปนาท ฉายจรัส, ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข.  2555.  การสังเคราะห์หน่วยโครงสร้างไปโอไกลโคไซด์สำหรับสารโอลิโกแซคคาร์ไรด์. Kampanart_Cha2551.pdf (2.65 MB)
ศุภกร ภู่เกิด, อุดม ทิพราช, สุระ วุฒิพรหม, สุพล สำราญ.  2555.  การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของตัวตรวจจับแกสคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์โครงสร้างนาโน. Supakorn_Pukird.pdf (113.81 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ.  2557.  การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก. Sayan_Saengsuwan.pdf (22.16 MB)
พิมลพรรณ อุดมพันธ์, ศรัณย์ วีสเพ็ญ.  2547.  การสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. Pimolpan_Udompan.pdf (3.04 MB)

Pages