คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Angkana_Punya.pdf (29.74 MB)
PDF icon Ratchadapon_Juntasri.pdf (1.25 MB)
PDF icon Uthai_Unphim_2543.pdf (1.13 MB)
PDF icon Kamonporn_Nakornchaikul.pdf (9.66 MB)
PDF icon Ratchanon_Kaema.pdf (7.03 MB)
สุดารัตน์ หอมหวล. (2554). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sudarat_Homhual.pdf (9.97 MB)
PDF icon Kulachate_Pianthong.pdf (13.77 MB)
PDF icon Prasit_Kanjana.pdf (5.22 MB)
PDF icon Jaruwan_Wongbutdee2559.pdf (1.51 MB)
PDF icon Charn_Intam.pdf (23.92 MB)
PDF icon Siriporn_Jungsuttiwong2552.pdf (13.71 MB)
PDF icon Kanjana_Payuha.pdf (25.45 MB)
PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (3.5 MB)
PDF icon Kanjana_Bansiddhi_2544.pdf (3.48 MB)
PDF icon Theerapol_Bunsith.pdf (732.57 KB)
PDF icon Jaikaew_Tamngern.pdf (21.53 MB)
PDF icon Nussara_Kreingkorakot.pdf (7.67 MB)
PDF icon Wipapun_Trakulsuntirat.pdf (1.31 MB)
อรุณี มะฎารัก. (2557). การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการสักขาลายโบราณ. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Arunee_Madaruk_2557.pdf (4.63 MB)
PDF icon Tawanchai_Pothom.pdf (3.92 MB)
PDF icon Rawiwan_Kaewamtawong2551.pdf (4.28 MB)
PDF icon Chutima_Tongkaew.pdf (29.22 MB)
PDF icon Jaruwan_Thanawirun.pdf (28.21 MB)
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ไพบูลย์ เสถียรธรรม, & อิทธิพล วรพันธ์. (2552). การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะ การปล่อยสารมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไปโอดีเซลผสมเอทานอลและน้ำมันไปโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบระยะเวลาสั้นและยาว. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prachasanti_Triyasut.pdf (53.74 MB)
PDF icon Karntarat_Wuttisala.pdf (22.33 MB)

Pages