การสกัดแยกและศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสาร Flavonoids ในสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae

Titleการสกัดแยกและศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสาร Flavonoids ในสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9789745231320
Call NumberQK898.F5 ร267
Keywordsพฤกษเคมี, ฟลาโวนอยด์, สมุนไพร--เคมีวิเคราะห์, สารต้านมะเร็ง, สารสกัดจากพืช
Abstract

เตรียมสารสกัดจำนวน 34 ชนิด จากส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรวงศ์ Fabaceae (Leguminosae) ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 ชนิด ด้วย 90% และ 10% methanol จากนั้นตรวจวัดปริมาณ flavonoids พบว่า สารสกัด 90% methanol จากใบส้มเสี้ยวให้ปริมาณ flavonoids สูงที่สุด 25 +-0.01% นำสารสกัดนี้มาทำการแยกสารจนได้สารบริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟี สารที่แยกได้เป็นฟลาโวนอยด์ 8 ชนิด และทำการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้ UV, MS and NMR spectroscopy ได้แก่ kaempferol, 6,8-dimethyl kaempferol, 3-methyl ether, 6-hydroxy kaempferol, afzelin, quercetin, isoquercitrin, quercitrin และ hyperoside

Title Alternate Purification and structure elucidation of flavonoids from Ubonratchathani medicinal plants in the family leguminosae