การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsนุชสรา เกรียงกรกฏ, ปรีชา เกรียงกรกฏ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091344
Call NumberHD9486.T52 น729
Keywordsการวางผังโรงงาน, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร--การควบคุมการผลิต, เครื่องจักรกลการเกษตร, เครื่องจักรกลการเกษตร--กาารบริหาร, เครื่องจักรกลการเกษตร--วัสดุและอุปกรณ์, โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
Abstract

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านการบริหารงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และด้านการผลิต ในด้านการบริหารงาน ได้เสนอแนะให้มีการจัดผังโครงสร้างองค์กรใหม่ จากแบบรวมอำนาจเป็นแบบกระจายอำนาจ โดยพิจารณาจากหน้าที่การทำงานของแต่ละหน่วนงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ได้ทำการออกแบบแบบฟอร์ม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน และนำเอาข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ปรับปรุงงานสำหรับจัดทำเป็นแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในลำดับต่อไป ในด้านการผลิต ได้ศึกษาในส่วนของคุณภาพในการผลิตชิ้นงานของทางโรงงาน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ และได้ทำการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิต โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการระบบฐานข้อมูลของชิ้นส่วนย่อย และการคิดต้นทุนวัตถุดิบของชิ้นส่วนซึ่งก็ทำให้โรงงานสามารถสืบค้นข้อมูลของชิ้นส่วนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

Title Alternate A study for increasing productivity in case study (gricultural machinery parts factory) : Chaidamrong Factory, Ubonratchathani