การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsอุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร, รักเกียรติ แสนประเสริฐ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB353.5.L46 ร451
Keywordsการเพาะเห็ด, เชื้อรา, เห็ดขอนขาว
Abstract

จากการศึกษาพบว่า เส้นใยเห็ดขอนขาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสูตรอาหารที่ประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม่ยางพารา 92.3% รำละเอียด 5% แป้งข้าวเหนียว 2% ยิปซัม 0.5% และดีเกลือ 0.2% ซึ่งมีจำนวนวันที่เส้นใยเดินเต็มถุงก้อนเชื้อที่บรรจุขนาด 1 กิโลกรัมเฉลี่ยน้อนที่สุด และผลผลิตน้ำหนักดอกเฉลี่ย 204 กรัม/ถุงที่ระยะเวลา 90 วัน การเติมน้ำตาลทราย 2% สามารถทำให้เสินใยเห็ดขอนขาวสายพันธุ์วารินชำราบเดินเต็มถึงได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ไม่มีผลทำให้ผลผลิตของจำนวนดอก และน้ำหนักดอกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น การศึกษาวิธีการให้น้ำเห็ดขอนขาว พว่า วิธีการให้น้ำเห็ดขอนขาวที่เหมาะสมคือ การให้น้ำโดยวิธีติดตั้งระบบปิด-เปิดหัวฉีดอัตโนมัติ ที่มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักของผลผลิตดอกทุกสูตรอาหารสูงสุด 192.88 กรัม/ถุง

Title Alternate A study of culture media and watering method for Lentinus squarrosulus Mont. cultivation in Ubonratchathani