การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับเซลในเนื้อเยื่อไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมทางการค้า : องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไก่ในขนาดอายุต่าง ๆ

Titleการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับเซลในเนื้อเยื่อไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมทางการค้า : องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไก่ในขนาดอายุต่าง ๆ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2535
Authorsธีระพล บันสิทธิ์, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม, วิชาญ แก้วเลื่อน
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF481.7 ร451ค
Keywordsไก่พื้นเมือง -- การปรับปรุงพันธ์ -- วิจัย, ไก่ลูกผสม -- การปรับปรุงพันธ์ --วิจัย
Abstract

ไก่จำนวน 4 สายพันธ์ (ไก่กระทงเกรด A, ไก่เกรด C, ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้น เมืองโร๊ดไอแรนด์ เรด) จำนวนสายพันธุ์ละ 25 ตัว ได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสูตรสำเร็จไก่เนื้อ ตาม ช่วงอายุ เมื่อถึงระยะอายุ 4,8,10,และ12 สัปดาห์ ทำการสุ่มชำแหละเก็บตัวอย่างเนื้อส่วนอกและส่วนน่องเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านเคมีและฟิสิกส์

Title Alternate A comparative study of tissues structures among native chickens and broiler-cross chickens : Chemical composition and physical property of chicken meat in various ages