การศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : กรณีศึกษาการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง

Titleการศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : กรณีศึกษาการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsอังคณา ปัญญา, อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ, วาสนา สะอาด
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง, การรับนักศึกษา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: กรณีศึกษาการคัดเลือกโดยวิธีการรับตรง เพื่อให้สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะหรือใช้ในการอ้างอิงในการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการตลอดจนการดำเนินงานด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการดำเนินการศึกษาคณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างบางประเด็น พบว่า ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แยกตามปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความแตกต่างของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.969, 0.621, 0.110 ซึ่งได้แก่ ความคิดเห็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการคัดเลือก ด้านระบบการรับสมัครผ่านโปรแกรม/เว็บไซต์ ด้านภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจากสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แยกตามปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 19 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความแตกต่างของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

Fulltext: