การศึกษาสำรวจไม้ผลป่าที่มีผลรับประทานได้บริเวณภูจอง-นายอย

Titleการศึกษาสำรวจไม้ผลป่าที่มีผลรับประทานได้บริเวณภูจอง-นายอย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsรัชดาภรณ์ จันทาศรี, ธีรวุฒิ มาประชา, ธนาทิพย์ แหลมคม
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB359 ร331 2541
Keywordsผลไม้, ผลไม้--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ภูจองนายอย
Abstract

การศึกษาสำรวจผลไม้ป่าที่มีผลรับประทาน บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ระหว่างเดือน
สิงหาคม-เดือนธันวาคม 2541 โดยการสำรวจและเก็บข้อมูล Rapid Rthnobotanical Appraisal (REA)
พร้อมบันทึกลงแบบฟอร์มการสำรวจพรรณพืชและภาพถ่ายพบว่า ชนิดไม้ผลป่าที่มีผลรับประทาน
ได้ในเขตนี้มีถึง 44 ชนิด ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นวงศ์ได้ถึง 24 วงศ์ ประกอบไปด้วยวงศ์
1. Annonaceae 10 ชนิด 2. Leeaceae 1 ชนิด 3. Rubiacear 5 ชนิด 4. Sapotaceae 1 ชนิด
5. Burseraceae 2 ชนิด 6. Leguminasae 1 ชนิด 7. Tiliaceae 1 ชนิด 8. Sapindaceae 1 ชนิด
9. Euphobiaceae 2 ชนิด 10. Palmae 1 ชนิด 11. Rutaceae 2 ชนิด 12. Myrtaceae 1 ชนิด
13. Ixonanthaceae 1 ชนิด 14. Elaeagnaecae 1 ชนิด 15. Alangiaceae 1 ชนิด 16. Ebenaceae 1 ชนิด
17. Guttiferae 2 ชนิด 18. Myrsinaceae 1 ชนิด 19. Rhamnaceae 1 ชนิด 20. Simaroubaceae 1 ชนิด
21. Moraceae 1 ชนิด 22. Pandceae 1 ชนิด 23. Verbenaceae 1 ชนิด 24. Apocynaceae 1 ชนิด และไม่ทราบชื่ออีก 3 ชนิด