การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsประสิทธิ์ กาญจนา, มานัส ลอศิริกุล, ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, นพมาศ นามแดง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN NumberSB191.T5 ร451ก
Keywordsการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร, การไถพรวน, ข้าว--การปลูก, ข้าวนาหว่าน
Abstract

จากการศึกษาพบว่า บริเวณพื้นที่ปลูกข้าวเป็นดินทราบขัดมีอนุภาคของดินทรายบริเวณรากพืช (0-30 ซม.) เฉลี่ยร้อยละ 75 สภาพของดินเป็นกรดจัด มีค่า pH 4.5-5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 1 ปริมาณน้ำฝนตลอดปีสูงถึง 1,415.8 มม. ผลการทดลองปรากฏว่าการเจริญเติบโตของข้าวทุกตำรับการทดลองเจริญเติบโตได้ดีไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับองค์ประกอบของผลผลิตพบว่าแปลงที่มีการไถพรวนด้วยไถกะทะใหญ่มีน้ำหนักเมล็ดต่อ 100 เมล็ดสูงสุด แปลงที่ไถพรวนด้วยวิธีอื่น และแปลงเปรียบเทียบ ซึ่งผลจากการทดลองในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงวิธีการไถพรวนที่เหมาะสมที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการไถพรวนที่เหมาะสมสำหรับการทำนาหว่านต่อไป

Title Alternate Studies on the effect of tillage systems to rice yields in broadcasting paddy fields in Ubon Ratchathani
Fulltext: