การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย

Titleการศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsศิริพร จึงสุทธิวงษ์, ชาญ อินทร์แต้ม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQE391.Z5 ศ463
Keywordsการบำบัดน้ำเสีย, ซีโอไลต์, สมบัติทางพลังงาน, สมบัติทางโครงสร้าง
Abstract

ศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ดูดซับโลหะแคตไอออนด้วยระเบียบวิธีฮาร์ทรี-ฟ็อคและทฤษฎีเดนซิตี ฟังก์ชันนัล ที่ระดับการคำนวณ B3LYP/6-31G(d) ในการศึกษานี้โครงสร้างของซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดคลินอพทิลโอไลต์จะถูกจำลองแบบขึ้นมาใช้ในการวิจัยทางเคมีควอนตัมโดยแบบจำลองที่จะใช้จะมีขนาด 20T โดยจะศึกษาการดูดซับโซเดียมและโพแทสเซียมแคตไอออนเพื่อหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะแคตไอออนของคลินอพทิลโอไลต์ พบว่านั้นสมบัติทางโครงสร้างและทางพลังงานของสารประกอบที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับประจุและขนาดของโลหะที่ถูกดูดซับ จากผลการศึกษาพลังงานการดูดซับของโลหะโซเดียมแคตไอออน และโพแทสเซียมแคตไอออนของคลินอพทิลโอไลต์ ที่คำนวณได้นั้นมีค่าเท่ากับ 142.3 และ 128.1 กิโลแคลอรีต่อโมลตามลำดับโดยโซเดียมแคตไอออนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจะเกิดอันตรกิริยากับคลินอพทิลโอไลต์ได้ดีกว่าซึ่งจะเห็นได้จากพลังงานและระยะระหว่างโลหะแคตไอออนกับคลินอพทิลโอไทต์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการดูดซับโมเลกุลของแอมโมเนียมและการถ่ายโอนโปรตอนซึ่งทำให้เกิดคู่ไอออนด้วย โดยกระบวนการถ่ายโอนโปรตอนจากซีโอไลต์ไปยังโมเลกุลของแอมโมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกระบวนการคายพลังงานซึ่งมีค่าเท่ากับ 13.5 กิโลแคลอรีต่อโมล

Title Alternate A theoretical study of structural and energetic properties of natural zeolite used as an adsorbent in wastewater treatment