การสังเคราะห์พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากที่ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นสำหรับใช้ในหลักสูตรท้องถิ่น

Titleการสังเคราะห์พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากที่ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นสำหรับใช้ในหลักสูตรท้องถิ่น
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, ชัยชนะ โททอง, วริษฐา จันทะแสง, รุ่งนภา เหมแดง
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP248.65.P62 ก432
Keywordsการดูดซับ, หมากจอง--การย่อยสลายทางชีวภาพ, เครือหมาน้อย--การย่อยสลายทางชีวภาพ, แป้งมันสำปะหลัง--การวิเคราะห์, โพลิเมอร์--การย่อยสลายทางชีวภาพ, โพลิเมอร์ชีวภาพ--วิจัย
Abstract

พอลิเมอร์ดูดน้ำมากสังเคราะห์จากเครือหมาน้อย หมากจองและแป้งมันสำปะหลังกับมอนอเมอร์ Arcrylic acid และใช้ Ammonium persulfate (APS) เป็นตัวริเริ่มโดยมี N,N-methylene bisacrylamide (MBA) เป็นสารเชื่อมขวาง การดูดซับของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปริมาณเครือหมาน้อย หมากจองและแป้งมันสำปะหลัง อุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยา ปริมาณของสารเชื่อมขวาง ความเข้มข้นจอง NaOH ปริมาณของสารริเริ่มปฏิกิริยา เวลาของขั้นริเริ่มปฏิกิริยาและเวลาของขั้นทำปฏิกิริยากับเบส สภาวะที่พอลิเมอร์จากเครือหมาน้อยดูดซึมน้ำได้มากที่สุด คือ ปริมาณเครือหมาน้อย 1 กรัม อุณหภูมิของปฏิกิริยา 80 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ 50% (v/v) ปริมาณของสารเชื่อมขวาง 0.001 กรัม ความเข้มข้นของเบส 3 M ปริมาณของสารริเริ่มปฏิกิริยา 0.01 กรัม เวลาของขั้นริเริ่มปฏิกิริยาและขั้นทำปฏิกิริยากับเบว 15 นาที ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์แห้งนี้ดูดซึมน้ำได้สูงสุด 824 กรัม/กรัม สภาวะที่พอลิเมอร์จากหมากจองดูดซึมน้ำได้มากที่สุด คือ ปริมาณหมากจอง 1 กรัม อุณหภูมิของปฏิกิริยา 90 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ 60% (v/v) ปริมาณของสารเชื่อมขวาง 0.003 กรัม ความเข้มข้นของเบส 1 M ปริมาณของสารริเริ่มปฏิกิริยา 0.05 กรัม เวลาของจั้นริเริ่มปฏิกิริยา 15 นาทีและเวลาของขั้นทำปฏิกิริยากับเบส 20 นาที ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์แห้งรี้ดูดซับน้ำได้สูงสุด 619 กรัม/กรัม สภาวะที่พอลิเมอร์จากแป้งมันสำปะหลังดูดซึมน้ำได้มากที่สุดคือ ปริมาณแป้งมันสำปะหลัง 0.1 กรัม อุณหภูมิของปฏิกิริยา 90 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของมอนมเมอร์ 50% (v/v) ปริมาณของสารเชื่อมขวาง 0.005 กรัม ความเข้มข้นของเบส 1 M ปริมาณของสารริเริ่มปฏิกิริยา 0.1 กรัม เวลาของขั้นริเริ่มปฏิกิริยาและขั้นทำปฏิกิริยากับเบส 15 นาที ผลิตภัณฑ์แห้งนี้ดูดซับน้ำได้สูงสุด 592 กรัม/กรัม

Title Alternate Local plants biodegradable superabsorbent kit for local curriculum