คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พัณณิตา พีระพรปัญญา.  2552.  การนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการตรวจสุขภาพประจำปีประชาชน อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชลาทิพย์ วิชัยบุญ.  2552.  การนำนโยบายโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PDF icon Chalatip_Wichaiboon.pdf (5.63 MB)
เกรียงไกร บุญประจง.  2552.  การนำนโยบายไปปฏิบัติตามโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์PDF icon Kriangkrai_Boo.pdf (4.62 MB)
ชูเกียรติ ประมุขกุล.  2548.  การนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบอัจฉริยะบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Chukiat_Pra.pdf (33.76 MB)
นวกร ไชยวัฒนนันทน์.  2561.  การบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Nawakorn_Chaiwatthanananthn.pdf (18.02 MB)
กำแหง สมสุข.  2559.  การบริการแพทย์แผนไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon KamhaengSomsook.pdf (11.86 MB)
วารี ทองชุม.  2558.  การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปลาดุกใต้ หมู่ 16 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และหมู่บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Waree_Thongchum.pdf (1.98 MB)
จิระนุช สินทวี.  2555.  การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Jiranut_Sin.pdf (17.88 MB)
เพชรรัตน์ แสนทวีสุข.  2552.  การบริหารงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Petcharat_Sae.pdf (48.38 MB)
สายเพชร เภสัชชา.  2554.  การบริหารจัดการวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Saipetch_Pes.pdf (5.91 MB)
อภิญญา ทองอินทร์.  2558.  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon ApinyaThong-In.pdf (88.76 MB)
พชร ประชุมแดง.  2561.  การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon Photchara_Prachumdaeng.pdf (839.53 KB)
ปิยะ สุริยพันตรี.  2553.  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Piya_Sur.pdf (8.9 MB)
สมพงษ์ วงศ์ชัย.  2552.  การบริหารรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านนาทอง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Somphong_Vongxay.pdf (13.17 MB)
เมธาวี อ่อนนิ่ม.  2559.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Maytawee_Onnim.pdf (2.63 MB)
นิภาพร อุดมทรัพย์ถาวร.  2555.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Nipaporn_Udomsapthaworn.pdf (42.56 MB)
ทัศนีย์ รัตนชัย.  2555.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Tassanee_Rat.pdf (16.94 MB)
ทวีศักดิ์ วิยะชัย, ปาณมน วิยะชัย, จริยา อ่อนฤทธิ์.  2552.  การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี.
ชัชวาลย์ บุตรมาศ.  2560.  การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chatchavan_Bootmas.pdf (7.28 MB)
พัชราภรณ์ สารเสนา.  2557.  การบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องจำลองด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันโดยใช้แผ่นกรองใยไหมที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Phatcharaporn_Sansana.pdf (7.82 MB)
ภานุวัฒน์ สีทา.  2550.  การบำบัดน้ำผิวดินเบื้องต้นด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Paniwat_See.pdf (8.62 MB)
ณัฐพล พิมพ์พรมมา.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Natthaphon_Phimphromma.pdf (756.56 KB)
สุกัญญา กาญจนธำรง.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตันร่วมกับการสร้างตะกอน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Sukanya_Kanjanatamrong.pdf (844.49 KB)
รัชฎาพร เจริญศรี.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Ratchadaporn_Charoensri.pdf (681.09 KB)
ไพรัตน์ แก้วสาร.  2546.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร. PDF icon Pirat_Keawsarn_2546.pdf (3.76 MB)

Pages