คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Rewat_Khun.pdf (6.7 MB)
PDF icon Khemphone_Souttaphanh.pdf (1.63 MB)
PDF icon Sutee_Kul.pdf (23.56 MB)
PDF icon Yuttapun_Kho.pdf (6.14 MB)
ธิติมา ตอพล. (2549). การทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thitima_Top.pdf (10.84 MB)
PDF icon Patcharin_Lertuthai.pdf (4.36 MB)
PDF icon Thewaraj_Tho.pdf (13.77 MB)
PDF icon Suppaporn_Poo.pdf (32.73 MB)
PDF icon Thatsanee_Kaj.pdf (100.25 MB)
วิโรจน์ เซมรัมย์. (2554). การนำนโยบายระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wirote_Sem.pdf (16.2 MB)
จันทนา แสวงผล. (2552). การนำนโยบายสุราแช่พื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีไปปฏิบัติ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jantana_Saw.pdf (114.23 MB)
PDF icon Punnita_Pee.pdf (104.54 MB)
PDF icon Chalatip_Wichaiboon.pdf (5.63 MB)
PDF icon Kriangkrai_Boo.pdf (4.62 MB)
PDF icon Chukiat_Pra.pdf (33.76 MB)
PDF icon Nawakorn_Chaiwatthanananthn.pdf (18.02 MB)
PDF icon KamhaengSomsook.pdf (11.86 MB)
วารี ทองชุม. (2558). การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปลาดุกใต้ หมู่ 16 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และหมู่บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Waree_Thongchum.pdf (1.98 MB)
PDF icon Jiranut_Sin.pdf (17.88 MB)
PDF icon Petcharat_Sae.pdf (48.38 MB)
PDF icon Saipetch_Pes.pdf (5.91 MB)
PDF icon ApinyaThong-In.pdf (88.76 MB)
PDF icon Photchara_Prachumdaeng.pdf (839.53 KB)
PDF icon Piya_Sur.pdf (8.9 MB)
PDF icon Somphong_Vongxay.pdf (13.17 MB)

Pages