การบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS

Titleการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsนวกร ไชยวัฒนนันทน์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTC น291ก 2561
Keywordsการบรรเทาอุทกภัย, น้ำท่วม -- แบบจำลองชลศาสตตร์, พยากรณ์น้ำท่วม
Abstract

การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS ทำการจำลองสภาพน้ำท่วม ในบริเวณลุ่มน้ำห้วยสำราญ ซึ่งใช้ขอบเขตด้านเหนือน้ำที่สถานีวัดน้ำ M.190 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และด้านท้ายน้ำที่ปากลาห้วยสำราญบรรจบลำน้ำมูลที่บ้านอีลอก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่รอบปีการเกิดซ้ำ 2, 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี และการจำลองโดยการปรับปรุงลำห้วยสำราญแบ่งออกเป็น 4 กรณี โดยเปรียบเทียบ จากแผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่รอบปีการเกิดซ้ำ 50 ปี เป็นเกณฑ์ ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมที่ประมาณ 15,400 ไร่ การปรับปรุงลำห้วยสำราญ กรณีที่ 1 ช่วงต้นน้ำ จากกิโลเมตร 28+000 ถึงกิโลเมตร 72+000 ระยะทาง 44 กิโลเมตร กรณีที่ 2 ช่วงกลางน้ำ กิโลเมตร 13+000 ถึงกิโลเมตร 28+000 ระยะทาง 16 กิโลเมตร กรณีที่ 3 ช่วงปลายน้ำ กิโลเมตร 0+000 ถึงกิโลเมตร 13+000 ระยะทาง 13 กิโลเมตร และกรณีที่ 4 ปรับปรุงลำห้วยสำราญ ทั้ง 3 ช่วง กิโลเมตร 0+000 ถึงกิโลเมตร 72+000 ระยะทาง 72 กิโลเมตร ผลการศึกษาพบว่าสามารถบรรเทาอุทกภัยได้ โดยมีการลดลงของพื้นที่น้ำท่วม ของกรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 และกรณีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 26.69, 30.23, 26.33 และ 33.28 ตามลำดับ

Title Alternate Flood mitigation in Huay Samran basin of Mueng Si Sa Ket, Si Sa Ket province by channel improvement method using Hec-Ras model