การนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

Titleการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsทัศนี ขจัดมลทิน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ท364
Keywordsสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี--การบริหาร, แรงงานฝีมือ--มาตรฐาน--อุบลราชธานี
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีเมือแรงงานแก่งชาติไปปฏิบัติและผลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานไปปฏิบัติ 2)ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติกับผลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ 3)เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ และผลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ และ 4)เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานทั่วไปที่เคยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ

Title Alternate The implementation of national skill standard policy: the case study of Ubonratchathani Institute for Skill Development Region 7
Fulltext: