การทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา

Titleการทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsธิติมา ตอพล
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ธ588ก
Keywordsจาร์เทสต์, น้ำประปา, ปริมาณสารส้มที่เหมาะสม, ระบบผลิตน้ำประปา, สมการถอถอยเชิงเส้น, สำนักงานประปาสุรินทร์
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทำนายหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสมกับลักษณะน้ำดิบของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาสุรินทร์ โดยไม่ต้องทำการทดลองจาร์เทสต์ การทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาสร้างขึ้นอาศัยข้อมูลจาร์เทสต์ของสำนักงานประปาสุรินทร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2549 โดยรูปแบบของแบบจำลองที่ใช้เป็นสมการถดถอยเชิงเส้นแบบหลายตัวแปร ซึ่งตัวแปรเป็นลักษณะสมบัติที่สำคัญต่าง ๆ ของคุณภาพน้ำดิบที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้สารส้ม ได้แก่ ความขุ่น ความเป็นด่าง และสี จากการทดสอบพบว่า รูปแบบของสมการถดถอยเชิงเส้นที่ประกอบด้วย ความขุ่น สี และค่าคงที่ ให้ผลการทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี (ความผิดพลาด <10%) โดยแบบจำลองนี้ครอบคลุมลักษณะน้ำดิบของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่มีค่าความขุ่นอยู่ในช่วง 10.3-158 NTU และสีอยู่ในช่วง 40-240 Pt-Co unit และได้ทำการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองนี้กับข้อมูลจาร์เทสต์ใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549-มกราคม 2550 พบว่าผลการทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมโดยแบบจำลองกับผลการทำจาร์เทสต์มีความแตกต่างกันน้อย อยู่ในเกณฑ์ดี ตลอดจนเมื่อน้ำดิบมีค่าความขุ่นสูง (1000 NTU) แบบจำลองดังกล่าวยังสามารถทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมได้

Title Alternate Prediction of optimal alum dosage for water supply process
Fulltext: