การทำนายการแพร่กระจายของอนุภาคขนาดเล็กจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD

Titleการทำนายการแพร่กระจายของอนุภาคขนาดเล็กจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsยุทธพันธ์ คำวัน
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ย358ก
Keywordsขยะติดเชื้อ, ขยะโรงพยาบาล--การจัดการ, เตาเผาขยะ, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์--การกำจัดของเสีย
Abstract

จากผลการตรวจวัดพบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยและสูงสุดรายชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 295-830 mg/m3 และ 740-3000 mg/m3 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายชั่วโมงสูงเกินมาตรฐานค่อนข้างมากแต่ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ลำเลียงเข้าห้องเผาแต่ละกะอยู่ในช่วง 50 kg/กะ พบว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยและสูงสุดรายชั่วโมงของอนุภาคมลสารมีค่าลดลง ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 300-520 mg/m3 และ 500-1030 mg/m3 ตามลำดับ สำหรับผลของการแพร่กระจายของอนุภาคขนาดเล็กที่ได้จากแบบจำลองคณิตศาสตร์ AERMOD แสดงให้เห็นว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดราย 24 ชั่วโมงของอนุภาคขนาดเล็กมีค่าประมาณ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2549 โดยมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของมลภาวะอากาศมากที่สุดได้แก่ บริเวณตึกผู้ป่วย 4

Title Alternate Prediction of particle dispersion from the infectious waste incinerator of the fort-Saspasithiprasong hospital using the AERMOD modeling
Fulltext: