การทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงโลหะเป็นตัวเก็บรังสี

Titleการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงโลหะเป็นตัวเก็บรังสี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsเรวัฒน์ ขุนทองจันทร์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ ร768
Keywordsการทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น, การทำความเย็นโดยการแผ่รังสี, การทำน้ำร้อน, การทำน้ำเย็น, การทำลมเย็น, ความร้อน--เครื่องมือและอุปกรณ์--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, พลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์, แผงเก็บรังสี
Abstract

งานวิจัยเพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบการทำความเย็นและความร้อนอย่างง่ายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีแนวคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านที่ใช้สังกะสีมุงหลังคา ผลจากการทดสอบระบบทำน้ำร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าเครื่องทำความร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดไม่มีกระจกปิด สามารถทำอุณหภูมิน้ำสูงสุด 53 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในบ้านพัก ผลการทดสอบระบบทำความเย็นพบว่า อัตราการไหลไม่มีผลต่ออุณหภูมิสุดท้่ายของน้ำในถังที่ได้ และการใช้อัตราการไหลของน้ำต่ำจะทำให้สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบสูง ระบบสามารถลดอุณหภูมิอากาศได้มากเมื่อความเร็วอากาศต่ำ

Title Alternate Cooling and heating using metal panel collector
Fulltext: