คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 13 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Keyword is การออกแบบผลิตภัณฑ์  [Clear All Filters]
2551
ประทับใจ สิกขา.  2551.  การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชนเผ่าลาวเทิงเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Prathabjai_Sikka.pdf (20.88 MB)
ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์.  2551.  การศึกษาและพัฒนางานหัตถกรรมของที่ระลึกจากไม้ยูคาลิปตัส. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Pattarapong_Chaiyached.pdf (74.17 MB)
ราชนิรันดร์ ดวงชัย.  2551.  การออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมจากต้นคล้า. ศิลปประยุกต์ศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Rachnirun_Duengchai.pdf (12.69 MB)
ชลธิดา เกษเพชร.  2551.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยาพารา. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Chontida_Kaatpaat.pdf (7.22 MB)
2552
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา.  2552.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีประยุกต์จากการทำเครื่องเขิน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์