การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ กรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพร

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ กรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsอภิสิทธิ์ แก้วชาลุน
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS อ269ก
Keywordsการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การวางแผนการผลิต, การออกแบบผลิตภัณฑ์, ธูป--การผลิต, เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพร โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพส่วนต่าง ๆ ของ 4 เฟสโมเดล คือ (1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) การวางแผนกระบวนการผลิต (4) การวางแผนควบคุมกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาด รูปร่าง สี รูปแบบ การใช้งานจริงและผลิตภัณฑ์ได้ถูกประเมินความพึงพอใจโดยลูกค้าได้แก่ ครู ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ร้านอาหารและชาวบ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนตรพนม จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ผลการประเมิน พบว่าผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 4.59 เป็น 5.20 คิดเป็นร้อยละของการเพิ่มเท่ากับ 13.28 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นแนวทางในการประยุกต์เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพใช้ในงานลักษณะอื่น ๆ

Title Alternate Product development using quality function deployment a case study of the herbal joss stick