การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกกในภาคอีสาน

Titleการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกกในภาคอีสาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsเสกสันต์ ศรีสันต์
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ส888ก
Keywordsกก, การออกแบบผลิตภัณฑ์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, วิถีชีวิตชาวอีสาน, หัตถกรรม, เครื่องจักสาน
Abstract

การวิจัยเพื่อ 1.ศึกษาผลิตภัณฑ์จากต้นกกจากอดีตและปัจจุบันในภาคอีสาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากต้นกกในลักษณะต่าง ๆ 2.ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติของต้นกกในลักษณะของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวัสดุ และรูปแบบที่เหมาะสม 3.ศึกษาแนวทางในการออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณท์จากต้นกกให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

Title Alternate The design and product development from sedge in E-san
Fulltext: