การพัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกก กรณีศึกษา บ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleการพัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกก กรณีศึกษา บ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsเทพิญ แก้ววรสูตร
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์)
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTT ท634
Keywordsกก, การพัฒนาและลวดลาย, การออกแบบผลิตภัณฑ์
Abstract

การทอเสื่อนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในท้องถิ่นอีสานมาช้านาน ต้นกกเป็นวัสดุที่ชาวบ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ทอเสื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกสบายจนทำให้ผู้ทอเสื่อน้อยลง จากสาเหตุนี้จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาและพัฒนาการทอเสื่อกกให้ยังคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักการทอเสื่อกก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลด้านเอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ ขบวนการทอเสื่อกกอันจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2) พัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกกที่เป็นสินค้าท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้น 3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคและประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จากกกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของท้องตลาดในอนาคต วิธีการวิจัยนั้นผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการพัฒนาลวดลายการทอเสื่อกกและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างทางเลือกในกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้หลักวิชาการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นกกจะจัดจำหน่ายในท้องตลาดมีการผลิตและใช้งานยังไม่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเกิดเชื้อราและเป็นขยะที่หมดประโยชน์ที่สุด การแก้ไขปัญหาคือผลิตผลิตภัณฑ์จากกกในรูปแบบการตกแต่งภายในหลีกเลี่ยงการใช้งานภายนอกอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นการปกป้องผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเทคนิคในการทอเสื่อใหม่โดยการผสมวัสดุรูปแบบใหม่ จากผลสรุปการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกกผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Title Alternate The development of pattern and product design from Kok woven case study Ban Nong Nok Ho Amnatcharoen province
Fulltext: