คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 13 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การออกแบบผลิตภัณฑ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา.  2552.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีประยุกต์จากการทำเครื่องเขิน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อภิสิทธิ์ แก้วชาลุน.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ กรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Apisit_Kaewchaloon.pdf (1.94 MB)
เทพิญ แก้ววรสูตร.  2554.  การพัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกก กรณีศึกษา บ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์) Thepin_Kae.pdf (4.76 MB)
ธเนศ ภิรมย์การ.  2556.  การพัฒนาวัสดุจากพืชวงศ์หญ้าร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งจาการเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Thanate_Pir.pdf (20.39 MB)
ประทับใจ สิกขา.  2551.  การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชนเผ่าลาวเทิงเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Prathabjai_Sikka.pdf (20.88 MB)
นริศรา สารีบุตร.  2555.  การศึกษาวัสดุพื้นถิ่นอีสานเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการฝังลวดลาย. ศิลปประยุกต์ศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออแบบผลิตภัณฑ์ Narisara_Sareebut.pdf (4.64 MB)
ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์.  2551.  การศึกษาและพัฒนางานหัตถกรรมของที่ระลึกจากไม้ยูคาลิปตัส. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Pattarapong_Chaiyached.pdf (74.17 MB)
ราชนิรันดร์ ดวงชัย.  2551.  การออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมจากต้นคล้า. ศิลปประยุกต์ศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Rachnirun_Duengchai.pdf (12.69 MB)
เสกสันต์ ศรีสันต์.  2549.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกกในภาคอีสาน. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต Saksan_Sri.pdf (8.6 MB)
ชลธิดา เกษเพชร.  2551.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยาพารา. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Chontida_Kaatpaat.pdf (7.22 MB)
เมษยา บุญสีลา.  2559.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแกลบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบ Maysaya_Boonsrila.pdf (54.42 MB)