งานวิจัย

การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด

Pages

Subscribe to RSS - งานวิจัย