คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Sasithorn_Suc.pdf (10.45 MB)
PDF icon Konkrai_Nakowong.pdf (6.41 MB)
PDF icon Khampanh_Sou.pdf (53.18 MB)
พิชชานันท์ สายเนตร. (2562). พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)
PDF icon Prajak_Pew.pdf (50.1 MB)
PDF icon Usanee_Kha.pdf (21.79 MB)
PDF icon Doungduan_Chantasureeyavich.pdf (36.58 MB)
ชนัฏดา ผลานันต์. (2561). ภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanatda_Phalanan.pdf (1.98 MB)
PDF icon BoonrochSrilapan.pdf (89.75 MB)
PDF icon Yialaw_Gniaveu.pdf (75.95 MB)
PDF icon Kanjana_Treejun.pdf (3.26 MB)
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์. (2561). ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)
PDF icon Yuthana_Har.pdf (19.32 MB)
PDF icon Pisamai_Sue.pdf (6.38 MB)
PDF icon Ratchasak_Taw.pdf (73.35 MB)
PDF icon Naiyana_Saentaweesook.pdf (12.72 MB)
PDF icon Watcharee_Bud.pdf (3.47 MB)
PDF icon Nuengruthai_Pro.pdf (3.57 MB)
PDF icon Anawat_Katong.pdf (14.95 MB)
PDF icon Narumit_Obuanpdf.pdf (8.29 MB)
ปรัชญา ตักโพธิ์. (2552). ระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจีรศักดิ์ฟาร์ม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pratchaya_Tokpoe.pdf (32.59 MB)
จินตกวี ศรีวิไล. (2550). ระบบการจัดการหอพัก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jintakawee_Srivilai.pdf (7.5 MB)
PDF icon Waraluck_Kumnat.pdf (95.62 MB)
PDF icon Katbandit_Sritho.pdf (30.6 MB)
จักราพิชญ์ อัตโน. (2552). ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chakrapich_Uttano.pdf (6.41 MB)

Pages