คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
วราพร แพงจักร.  2549.  ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Waraporn_Pan.pdf (4.02 MB)
ธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล.  2550.  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thanyaruk_Chouwsrikul.pdf (61.94 MB)
นินาท พลเดช.  2551.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
วิทยา บุญสุข.  2549.  ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบตัวเลือกผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Witthaya_Boo.pdf (4.69 MB)
ยอดรัก สายสิญจน์.  2549.  ระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Yodrak_Sai.pdf (8.2 MB)
เริงศักดิ์ สายรัตน์.  2561.  ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)
ไชยงค์ ยาตรา.  2557.  ระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Chaiyong_Yatra.pdf (12.05 MB)
วิโรจน์ ธิมา.  2548.  ระบบบริการคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Wirot_Thi.pdf (40.41 MB)
กัณหา อุทธิเสน.  2549.  ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Kunha_Utt.pdf (7.4 MB)
สมปอง เวฬุวนาธร.  2548.  ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sompong_Way.pdf (63 MB)
อารีรัตน์ ธานี.  2548.  ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Areerat_Tha.pdf (47.49 MB)
ดอน วิภา.  2559.  ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Don_Wipha.pdf (5.59 MB)
วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ.  2555.  ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Witchupong_Limpiteeprakarn.pdf (825.01 KB)
ชัยภัทร โกศัลวิตร.  2551.  ระบบบูรณาการรายการภาคนิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Chaiyapat_Kosulvit.pdf (13.78 MB)
ธนสิทธิ์ สนั่นเมือง.  2563.  ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์.  2552.  ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ., กพร. และสมศ. : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิลาสินี กากแก้ว.  2549.  ระบบประเมินภาระงานบุคลากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Vilasinee_Kak.pdf (9.11 MB)
เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์.  2556.  ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Kriangsak_Tinnawong.pdf (60.44 MB)
กิติพันธ์ บุญอินทร์.  2551.  ระบบระบายความร้อนของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมนโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Kitipun_Boonin.pdf (46.26 MB)
สุดใจ ไชยอุดม.  2556.  ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Southchay_Sayoudom.pdf (57.57 MB)
เนาวรัตน์ สุขินทร์.  2551.  ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Nawvarat_Sukhin.pdf (99.62 MB)
ขวัญชัย ชุณห์กุล.  2551.  ระบบร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Kwanchai_Chunkun.pdf (62.44 MB)
อานนท์ วิเศษรุ่งเรือง.  2561.  ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Arnon_Wisetrungcharoen.pdf (8.43 MB)
พอนคำ หานชะนะ.  2553.  ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) Phonekham_Han.pdf (29.21 MB)
ปรีชา เกรียงกรกฎ.  2550.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเลือกโครงการแบบคลุมเครือ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Preecha_Kriengkorakot.pdf (129.54 MB)

Pages