คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
เจมณี ทะริยะ.  2563.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
สุพัตรา พิทักษ์พรพัลลภ.  2563.  รูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม.  2563.  ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)
วณิชชา โนภาศ.  2563.  วาทกรรมกับการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Wanitcha_Nopas.pdf (1.84 MB)
อนุรักษ์ สงัด.  2563.  วิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
ศุภชัย ชัยณรงค์.  2563.  วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ADC12 . ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Suppachai_Chainarong.pdf (2.93 MB)
ถนัดกิจ ศรีโชค.  2563.  วิธีพื้นผิวตอบสนองร่วมกับวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบดัดแปลงเพื่อหาค่าการใช้พลังงานที่ดีที่สุดในการเตรียมดินของรถแทรคเตอร์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Thanatkij_Srichok.pdf (4.97 MB)
ปฐมพร แววคุ้ม.  2563.  สมบัติเชิงหน้าที่และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งข้าวกล้องสีและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Patomporn_Waewkum.pdf (3.14 MB)
กิแก้ว แสงพระจันทร์.  2563.  แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวลาว นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Kikeo_Sangphachan.pdf (5.09 MB)
อิสสระ พิมวัน.  2563.  แบบจำลองการหักเหของแสงอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
2562
กัลยา แสงฉวี.  2562.  กลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเพิ่มจำนวนการเคลื่อนที่และการบุกรุกของเซลล์มะเร็งตับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Kanlaya_Sangchawee.pdf (24.41 MB)
ณกรณ์ เที่ยงภักดี.  2562.  การกำจัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์คลอโรคอกคัม ฮิวมิโคลา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
จุรีพร วงศ์จันดา.  2562.  การกำจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนจากสารละลายด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
จุรีพร วงศ์จันดา.  2562.  การกำจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนจากสารละลายด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน.  2562.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้กิจกรรมลงมือปฏิบัติ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา PDF icon Pakawarunyu_Wijitwongwan.pdf (26.45 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์.  2562.  การพัฒนานิโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวสำหรับนำส่งทางผิวหนัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Chudanut_Akarachinwanit.pdf (2.37 MB)
ปายาลักษณ์ สุดชารี.  2562.  การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Payalak_Sudcharee.pdf (42.22 MB)
อรรถพล กุลบุตร.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมเกมและการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Autthapon_Kunlabut.pdf (100.99 MB)
อรวรรณ กุมารสิทธิ์.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Orawan_Kumarnsit.pdf (2.84 MB)
วนิดา กำแมด.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา ด้วยกิจกรรมเกมบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Wanida_Kammad.pdf (4.08 MB)
อภินันท์ สุขบท.  2562.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแห้งจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกพันธ์ุ กข 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Apinan_Sukbot.pdf (34.73 MB)

Pages