การพัฒนาเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว

Titleการพัฒนาเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsกันต์ฤทัย บำรุงเกตุอุดม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsขุยมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย, เจลขัดผิวกาย
Abstract

เจลขัดผิวกายเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไป ช่วยทำความสะอาด และกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว จึงทำให้ผิวสุขภาพดีและกระจ่างใส ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ใช้พลาสติกไมโครบีดส์ที่ย่อยสลายยากเป็นวัสดุขัดผิว ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้า ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ในงานวิจัยนี้สนใจที่จะนำขุยมะพร้าวเป็นวัสดุขัดผิวจากธรรมชาติแทนพลาสติก ไมโครบีดส์ นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากกาบมะพร้าวและนำมาใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินตำรับเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว ให้มีความคงตัวทางเคมีกายภาพ จุลชีววิทยา และระคายเคืองผิวน้อย ดำเนินการวิจัย โดยพัฒนาสูตรตารับเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว ศึกษาผลของชนิดและปริมาณ สารก่อเจล ชนิดสารชำระล้าง และขนาดและปริมาณขุยมะพร้าวต่อคุณลักษณะทางกายภาพ การทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นและความสามารถในการขัดผิวโดยทดสอบการขจัดสี dansyl chloride จากผิวหนังหมู ตำรับที่พัฒนาได้นำมาทดสอบความคงสภาพในสภาวะเร่ง ทดสอบการระคายเคืองของตารับโดยวิธี Hen's Egg Test on the Chorioallantonic Membrane (HET-CAM) และทดสอบความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และการระคายเคืองในอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบว่า เจลเบสที่ประกอบด้วย Carbopol ETD 2020 เป็นสารก่อเจล และ Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES) เป็นสารชำระล้าง ให้เจลเบสที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม และขุยมะพร้าวขนาด 80 mesh มีความสามารถในการขัดผิวดีและมีการระคายเคืองน้อย ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าวเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75 นาน 90 วัน อาสาสมัคร มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าวด้าน กลิ่น ประสิทธิภาพ การทำความสะอาด และความยากง่ายในการล้างออกสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบการระคายเคืองหลังการขัดผิวในอาสาสมัครน้อยกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเจลขัดผิวกายที่ประกอบด้วย Carbopol ETD 2020 ร้อยละ 0.8 โดยน้ำหนัก SLES ร้อยละ 1 โดยน้าหนัก และขุยมะพร้าวขนาด 80 mesh ปริมาณร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก เป็นตำรับที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย มีความคงตัวทางจุลชีววิทยาและการระคายเคืองผิวหนังน้อยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำขุยมะพร้าวเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด และขัดผิวกาย

Title Alternate Development of body gel scrub containing coconut coir dust