การศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลของจังหวัดศรีสะเกษด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล

Titleการศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลของจังหวัดศรีสะเกษด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsวรุตม์ธรรม สีหะวงษ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ว334 2563
Keywordsการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล, สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล, โรงไฟฟ้าชีวมวล -- สถานที่ตั้ง, โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
Abstract

ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการจัดการทางด้านพลังงานโดยมีการเตรียมความพร้อมในการผลิต การสนับสนุนแหล่งพลังงานเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งหนึ่งในมาตรการคือ การส่งเสริมและพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยเหตุนี้บทความวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis) มาเพื่อใช้ในการพิจารณาปัจจัยในการเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพของแต่ละอําเภอซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพพื้นที่และทรัพยากรของจังหวัดศรีสะเกษ โดยปัจจัยนําเข้า (Input) ที่นํามาศึกษาประกอบด้วย ขนาดพื้นที่สําหรับตั้งโรงไฟฟ้า ปริมาณวัตถุดิบ จํานวนครัวเรือนในชุมชน จํานวนกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ ราคาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จํานวนแรงงานและอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น และปัจจัยผลผลิต (Output) ได้แก่ รายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้จากการขายวัตถุดิบชีวมวล เป็นต้น ซึ่งผลจากการศึกษาจะทําให้ทราบว่าพื้นที่ใดในจังหวัดศรีสะเกษมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับการที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตามลําดับ

Title Alternate An efficiency study of community power plant location at Si Sa Ket Province using data envelopment analysis