คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พงศธร ทวีธนวาณิชย์.  2553.  การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนฟีนอลด้วยเซลล์ดักติด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Pongsatorn_Taw.pdf (37.05 MB)
เอกรัฐ ศรีอ่อน.  2551.  การบำบัดมลภาวะอากาศภายในอาคารโดยการใช้ไททาเนียมออกไซด์เคลือบบนแผ่นใยแก้ว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Aekkarat_Sri-on.pdf (74.54 MB)
สุรชัย วงชารี.  2551.  การบำบัดมลภาวะอากาศในอาคารโดยการดูดซับด้วยถ่านมูลโคและถ่านกัมมันต์มูลโค. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Surachai_Won.pdf (38.86 MB)
ไชยพงศ์ สมดี.  2555.  การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ปลดปล่อยจากกากทินเนอร์จากอู่ซ่อมพ่นสีรถยนต์. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Chaiyaphong_Som.pdf (4.54 MB)
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.  2556.  การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ. PDF icon Prasongsom_Punyauppapan.pdf (903.56 KB)
พรพรรณ พึ่งโพธิ์, สายสมร ลำลอง, ดวงดาว สัตยากูล.  2551.  การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ.
ขวัญดิน สิงห์คำ.  2554.  การบูรณาการการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Khwaundin_Sin.pdf (32.62 MB)
ธนกร ราชพิลา.  2555.  การบูรณาการตัวแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดหวาน พลังขับดันการแข่งขันสมรรถนะและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์PDF icon Tanakorn_Rac.pdf (31.35 MB)
เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา.  2556.  การบูรณาการนโยบายเก็บเงินค่าใช้ถนนและรถประจำทางด่วนพิเศษเพื่อการยอมรับและมีประสิทธิผล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาPDF icon Sermsak_Pon.pdf (26.73 MB)
กานดา สุภาพันธ์.  2561.  การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลศาสตร์ของไหลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Kanda_Supapunt.pdf (1.43 MB)
ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน.  2555.  การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 4 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้. ปร.ด.(สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์)PDF icon Roikhwuanphut_Mun.pdf (22.16 MB)
สมทรง บรรจงธิติทานต์.  2554.  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Somsong_Ban.pdf (43.61 MB)
ณพพลวรรฒ โสมณวัตร์.  2554.  การปฏิรูปนโยบายป่าไม้แห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมป่าไม้. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Noppollawat_Som.pdf (13.38 MB)
ศรันย์ สุดใจ, สมศักดิ์ สันติวงศกร.  2550.  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Sarun_Sudjai.pdf (11.48 MB)
อุดม ทิพราช, ศรีทองธรรม ภัยชิต, อิทธิวัฒน์ ไทยแท้.  2550.  การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไททาเนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน.
อุดม ทิพราช, ศุภกร ภู่เกิด, สุพล สำราญ.  2553.  การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง. PDF icon Udom_Tipparat.pdf (23.62 MB)
เพ็ญประภา แพวิเศษ.  2564.  การประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) โดยใช้โครงสร้างแข็งที่แตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Penprapa_Phaeviset.pdf (2.29 MB)
ปฐมาวดี พรหมทา.  2551.  การประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเผาตอซังข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Patamawadee_Promta.pdf (57.69 MB)
ธิติกานต์ บุญแข็ง.  2556.  การประยุกต์วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานทดแทนในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Thitikan_Boo.pdf (15.55 MB)
รัฐพล คำแก่น.  2558.  การประยุกต์เกมแนว RPG มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Ratapon_Kamkaen.pdf (11.99 MB)
จุฬาพร ตังวาย.  2549.  การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกผัก. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Julaporn_Tan.pdf (6.87 MB)
โชคชัย แจวิจารณ์.  2563.  การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
ปริญญ์ แต่งประกอบ.  2556.  การประยุกต์ใช้การจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพียว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Parin_Tangprakob.pdf (98.41 MB)
วิชัย กระมุทกาญจน์.  2551.  การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงข่ายภูมิภาคสารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Wichai_Kramutkan.pdf (17.03 MB)
วีระศักดิ์ สมยานะ.  2555.  การประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่. ปร.ด (สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์)PDF icon Wirasak_Som.pdf (40.02 MB)

Pages