คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Maytawee_Onnim.pdf (2.63 MB)
PDF icon Nipaporn_Udomsapthaworn.pdf (42.56 MB)
PDF icon Tassanee_Rat.pdf (16.94 MB)
PDF icon Taweesak_Wiyachai.pdf (11.75 MB)
PDF icon Chatchavan_Bootmas.pdf (7.28 MB)
PDF icon Phatcharaporn_Sansana.pdf (7.82 MB)
ภานุวัฒน์ สีทา. (2550). การบำบัดน้ำผิวดินเบื้องต้นด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Paniwat_See.pdf (8.62 MB)
ณัฐพล พิมพ์พรมมา. (2557). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Natthaphon_Phimphromma.pdf (756.56 KB)
PDF icon Sukanya_Kanjanatamrong.pdf (844.49 KB)
รัชฎาพร เจริญศรี. (2557). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ratchadaporn_Charoensri.pdf (681.09 KB)
ไพรัตน์ แก้วสาร. (2546). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Pirat_Keawsarn_2546.pdf (3.76 MB)
พงศธร ทวีธนวาณิชย์. (2553). การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนฟีนอลด้วยเซลล์ดักติด. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pongsatorn_Taw.pdf (37.05 MB)
PDF icon Aekkarat_Sri-on.pdf (74.54 MB)
PDF icon Surachai_Won.pdf (38.86 MB)
PDF icon Chaiyaphong_Som.pdf (4.54 MB)
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์. (2556). การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prasongsom_Punyauppapan.pdf (903.56 KB)
PDF icon Pornpan_Pun.pdf (21.69 MB)
ขวัญดิน สิงห์คำ. (2554). การบูรณาการการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Khwaundin_Sin.pdf (32.62 MB)
PDF icon Tanakorn_Rac.pdf (31.35 MB)
PDF icon Sermsak_Pon.pdf (26.73 MB)
PDF icon Kanda_Supapunt.pdf (1.43 MB)
PDF icon Roikhwuanphut_Mun.pdf (22.16 MB)
สมทรง บรรจงธิติทานต์. (2554). การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Somsong_Ban.pdf (43.61 MB)
ณพพลวรรฒ โสมณวัตร์. (2554). การปฏิรูปนโยบายป่าไม้แห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมป่าไม้. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Noppollawat_Som.pdf (13.38 MB)
PDF icon Sarun_Sudjai.pdf (11.48 MB)

Pages