การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี

Titleการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsทัศนีย์ รัตนชัย
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF ท365
Keywordsการบริหารลูกค้าสัมพันธ์, การใช้บริการ, สถานพยาบาล, ส่วนประสมทางการตลาด, โรงพยาบาลสัตว์--การตลาด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างทำการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถานพยาบาลสัตว์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลากรเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.08 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.92 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเก็บรักษาลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภาพและคุณภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภค

Title Alternate Customer relationship management and service marketing mix influencing customers' decision to select animal health center service in Nakhon Ratchasima, Surin, and Ubon Ratchathani provinces
Fulltext: