การบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องจำลองด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันโดยใช้แผ่นกรองใยไหมที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์

Titleการบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องจำลองด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันโดยใช้แผ่นกรองใยไหมที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsพัชราภรณ์ สารเสนา
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD พ518 2557
Keywordsกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชัน, คาร์บอนมอนอกไซด์--การควบคุม, มลพิษทางอากาศ--การควบคุม, แผ่นกรองใยไหม, ไททาเนียมออกไซด์
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการสังเคราะห์แผ่นกรองไหมไฟโบรอินที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อบำบัดมลภาวะอากาศภายในอาคาร โดยมลภาวะทางอากาศที่ใช้ คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากควันบุหรี่ และสกัดเซริซินออกจากไฟโบรอิน โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนตเป็นตัวทำละลายและขึ้นรูปแผ่นกรองรังไหมที่มีความเรียบสม่ำเสมอ โดยใช้บล็อกอลูมิเนียมในการขึ้นรูป แล้วนำแผ่นกรองรังไหมที่ได้ไปเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ในปริมาณร้อยละ 1.0, 2.5, 5.0 และ 7.5 โดยน้ำหนักของสารละลาย จากนั้นนำทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองในการบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยผ่านกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชัน ซึ่งใช้หลอด UV-C ที่มีความเข้มแสง 0.22 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 100 200 และ 300 พีพีเอ็ม ที่อัตราการไหล 4 ลิตรต่อนาทีในห้องจำลองแบบปิดที่มีขนาด 45*50*40 เซนติเมตร เวลาในการบำบัด 400 นาที จากการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีความเข้มข้นเริ่มต้นและปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ที่แตกต่างกัน พบว่าแผ่นกรองไหมไฟโบรอินที่เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ร้อยละ 2.5 ให้ประสิทธิภาพการบำบัดที่ดีที่สุด (97.00±0.25%) ที่ค่าความเข้มข้นเริ่มต้นประมาณ 300 พีพีเอ็ม

Title Alternate Treatment of carbon monoxide in a modeling room via photocatalytic oxidation using titanium dioxide coated silk filter