การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนิภาพร อุดมทรัพย์ถาวร
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5415.5 น624
Keywordsการบริการลูกค้า, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ความจงรักภักดีของลูกค้า, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ลูกค้า -- การบริหาร, ลูกค้า -- การให้บริการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าบริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันและเพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ ค่าทีสถิติวิเคราะห์ ค่าเอฟแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ลูกค้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานีทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าให้ความสำคัญด้านการมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างฐานข้อมูล ด้ายการรักษาลูกค้า และด้านการกำหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามลำดับ ลูกค้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานีทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้งในด้านการบอกต่อและการซื้อซ้ำ และพบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างฐานข้อมูล ด้านการมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านการรักษาลูกค้า

Title Alternate Customer relationship management and customer loyalty of Japanese car service centers in Ubon Ratchathani