การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ

Titleการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsเมธาวี อ่อนนิ่ม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ม735 2559
Keywordsการถ่ายภาพ, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ความพอใจของผู้บริโภค, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ, พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค--การตัดสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เข้าใช้สตูดิโอถ่ายภาพในเขตอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 278 คน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 45 ปีขึ้นไป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ และมีรายได้ 10,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกด้านในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการสร้างและนำเสนอ ลักษณะทางกายภาพ และด้านการรักษาลูกค้า

Title Alternate The impact of customer relationship management and marketing mix on customer satisfaction of photography business services
Fulltext: