การบริหารงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการบริหารงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเพชรรัตน์ แสนทวีสุข
Degreeรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV พ877ก
Keywordsการบรรเทาสาธารณภัย--การบริหาร--อุบลราชธานี, ผู้ประสบภัย--การสงเคราะห์--อุบลราชธานี, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย--อุบลราชธานี--การบริหาร
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านทรัพยากรองค์การ บุคลากร เครื่องมือการประสานงาน การมอบหมายงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน 2)ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3)เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงระบบการทำงาน ความร่วมมือต่อไป ผลการศึกษาพบว่า 1)วิธีการทำงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านทรัพยากรองค์การ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ มีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ รวมคน รวมงาน การประสานงานระหว่างภายในหน่วยงานหรือภายนอกองค์การ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การมอบหมายงานภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจน การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย 2) ปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี การไม่มีอำนาจโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค การขาดอัตรากำลัง ทรัพยากรในการทำงาน ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เงินซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้จริง สิ่งของที่ได้รับบริจาคไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 3) ข้อเสนอแนะ ด้านโครงสร้างควรมอบอำนาจสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เป็นราชการส่วนภูมิภาค จัดให้มีการวัดและเพิ่มศักยภาพความสามารถของท้องถิ่นในการจัดสาธารณภัย การเพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติการการป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากประสบการณ์จริงของชุมชน

Title Alternate Administration of assisting flood victim of department of disaster prevention and mitigation, Ubon Ratchathani
Fulltext: