การบริหารจัดการวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsสายเพชร เภสัชชา
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN ส661
Keywordsการบริหารจัดการวิทยุชุมชน, วิทยุชุมชน--อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตั้งและรูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชน ศึกษาบทบาทของวิทยุชุมชนในการช่วยเหลือชุมชน และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนซึ่งความสำคัญของการวิจัย เพื่อทำให้ทราบการก่อตั้งและรูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชน บทบาทของวิทยุชุมชนในการช่วยเหลือชุมชน ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวิทยุชุมชน และทราบแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีขอบเขตของการวิจัย ด้านเนื้อหา คือ ศึกษาความเป็นมาและการก่อตั้งวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาบทบาทของวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือชุมชน และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวิทยุชุมชน รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ด้านพื้นที่และประชากร ศึกษาเฉพาะวิทยุชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม คือ วิทยุชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นจากฝ่ายเอกชน เจ้าของคนเดียว หรือนิติบุคคล และวิทยุชุมชนที่ก่อตั้งโดยชุมชน ได้ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน จำนวน 6 สถานี ๆ ละ 1 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุชุมชน จำนวน 6 สถานี ๆ ละ 3 คน และประชาชนผู้ที่เคยฟังรายการวิทยุชุมชน จำนวน 6 สถานี ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน ระยะเวลาในการศึกษาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหาร บุคลากร ในสถานีวิทยุชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า วิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีการก่อตั้งใน 3 ลักษณะ คือ ก่อตั้งโดยนายทุนคนเดียว เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานวิทยุหลักมาก่อน ช่วงแรกทดลองออกอากาศ พร้อมทั้งประกาศรับสมัครบุคลากรมาร่วมงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจและบริการข่าวสารให้กับประชาชน ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มกันก่อตั้งในกลุ่มอาชีพเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์สังคม ในการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และก่อตั้งโดยการระดมทุนและมีนักการเมืองให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และก่อตั้งโดยการระดมทุนและมีนักการเมืองให้การสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มี 2 ลักษณะคือ การบริหารแบบอิสระ โดยผู้บริหารวิทยุชุมชนซึ่งเป็นผู้ลงทุนในการก่อตั้งวิทยุชุมชน บริหารงานเอง โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีการประชุมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานของบุคลากรแต่ละคน พร้อมทั้งประเมินผลการรับฟังของประชาชนและการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยผู้นำชุมชนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ประชุมปรึกษาหารือทุกเดือน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนของวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีการแสดงบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการสื่อสารเรื่องราวระหว่างชุมชนและการแสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชน ในการช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาในชุมชน ด้านปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวิทยุชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าปัญหา 5 ประการ คือ ด้านเทคนิค ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย และด้านนโยบาย

Title Alternate Community radio management in Muang district in Ubon Ratchathani province
Fulltext: