คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารงานโลจิสติกส์  [Clear All Filters]
2555
ธนกร ราชพิลา.  2555.  การบูรณาการตัวแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดหวาน พลังขับดันการแข่งขันสมรรถนะและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ Tanakorn_Rac.pdf (31.35 MB)
ปัญญา สังวาลคำ.  2555.  การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Panya_San.pdf (36.32 MB)
สมบัติ สินธุเชาวน์, สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, ฐิติวรดา คำแหน.  2555.  การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Sombut_Sin2555.pdf (7.69 MB)