การใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการวางแผนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Titleการใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการวางแผนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT อ789ก 2561
Keywordsการกำหนดงานการผลิต, การบริหารงานโลจิสติกส์, การวางแผนเพาะปลูก, พืชเศรษฐกิจ, เมตาฮิวริสติก
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการแก้ปัญหาการวางแผนเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจโดยพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์และพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาการวางแผน เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกำไรมากที่สุด โดยใช้ข้อมูลระดับตำบลในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างของประเทศไทย ทั้งหมด 8 จังหวัด กำหนดให้มีพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย โดยการพัฒนาวิธีเพื่อแก้ปัญหา 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1) การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ แล้วแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป LINGO V.11 และ 2) พัฒนาอัลกอริทึมโดยใช้วิธีวิวัฒนาการ โดยใช้ผลต่าง (DE) เพื่อแก้ปัญหานี้มีทั้งสิ้น 6 วิธี ผลการทดลองพบว่า 1) ในการทดสอบกับการจำลองปัญหาขนาดเล็กด้วยซอฟท์แวร์สำเร็จรูป LINGO V.11 และวิธีการ DE จะให้ค่ากำไรที่เท่ากันแต่วิธี DE จะใช้เวลาเร็วกว่า และ 2) การทดสอบ กับปัญหากรณีศึกษาจริง ด้วยวิธีการฮิวริสติกส์วิธีที่ให้ค่าคำตอบดีที่สุดคือ วิธี DE โดยใช้ LOCAL SEARCH วิธีการกำหนดค่า K (K-VARIABLE MOVE ALGORITHM) หรือ DE-KV ในการทดสอบกับปัญหากรณีศึกษาด้วยวิธีการ IMPROVE DIFFERENTIAL EVOLUTION (I-DE) ให้ค่าคำตอบ ที่ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ และเมื่อเทียบกับวิธีการ DE พบว่ายังให้ค่าคำตอบที่ดีกว่า โดยมีกำไรสูงสุด อยู่ที่ 12,761,400 บาทต่อรอบการผลิต

Title Alternate Using differential evolution algorithm for crop planning in the Northeastern region of Thailand