การเลือกสถานที่ตั้งตลาดกลางและจัดเส้นทางการขนส่งปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

Titleการเลือกสถานที่ตั้งตลาดกลางและจัดเส้นทางการขนส่งปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มีโปณะทอง
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS บ261ก 2563
Keywordsการขนส่งปาล์มน้ำมัน, การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การบริหารงานโลจิสติกส์, การวางแผนการขนส่ง, ฮิวริสติกอัลกอริทึม
Abstract

ในกระบวนการซื้อขายปาล์มน้ํามันในประเทศไทย พบว่ายังไม่มีองค์กรที่ทําหน้าที่เสมือนตลาดกลางในการเชื่อมต่อผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน ด้วยตลาดกลางราคาขายปาล์มน้ํามันจะสามารถเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับทั้งผู้ซื้อและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกสถานที่ตั้งตลาดกลางและจัดเส้นทางในการขนส่งปาล์มน้ํามันในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งระบบน้อยที่สุดภายใต้เงื่อนไขความเร็วและความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ วิธีฮิวริสติกส์ที่มีชื่อว่า “วิธีค้นหาการกระจายตัวของระยะทางต่ำสุด” ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะวัดประสิทธิภาพของวิธีฮิวริสติกส์ที่นําเสนอ คําตอบที่ได้จากการวิธีฮิวริสติกส์จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับคําตอบที่ได้จากการใช้โปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization ผลจากการทดสอบทางสถิติพบว่าคุณภาพของคําตอบที่ได้จากวิธีค้นหาการกระจายตัวของระยะทางต่ำสุดและจากโปรแกรม IBM ILOG CPLEX Optimization ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการประมวลผลของวิธีค้นหาการกระจายตัวของระยะทางต่ำสุดมีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญ คําตอบของปัญหาวิจัยที่ได้จากวิธี LDDS ระบุว่าจะต้องดําเนินการเปิดตลาดกลาง 7 แห่ง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งระบบเท่ากับ 698,029.40 บาท และใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเท่ากับ 29 ชั่วโมง 7 นาที 4 วินาที

Title Alternate Selection of the central market locations and transportation routes for oil palms in the upper southern part of Thailand