งานวิจัย

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตพื้นที่รอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี กับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี :กรณีศึกษา ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนกุดเป่ง (หมู่ 16 )

Pages

Subscribe to RSS - งานวิจัย