งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตพื้นที่รอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี กับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี :กรณีศึกษา ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนกุดเป่ง (หมู่ 16 )

Pages

Subscribe to RSS - งานวิจัย