คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Bundaree_Photphan.pdf (10.58 MB)
พรภิรมย์ กระแสจันทร์. (2550). โปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornpirom_Grasajun.pdf (63.73 MB)
PDF icon Mahisathon_Chumsaeng.pdf (53.06 MB)
ณัฐวุฒิ สิงหะตา. (2556). โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)

Pages