แนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleแนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนันท์ภาอร อุ่นซิม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV น417น
Keywordsการจ่ายเบี้ยยังชีพ, ผู้สูงอายุ--การสงเคราะห์--อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบล, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สภาพการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สภาพปัญหาในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และแนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จำนวน 826 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
(1)กระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละด้าน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุและเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้พร้อมกันนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงด้านการประกาศรายชื่อผู้สิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างน้อย 15 วัน และได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 วิธี คือ แบบเงินสดและโอนเข้าบัญชี
(2) สภาพการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวม ด้านผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และด้านระเบียบข้อปฏิบัติในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
(3) สภาพปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมากและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านระเบียบข้อปฏิบัติในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
(4) แนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้บริการด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับมากและด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Title Alternate Approaches to improve the distribution of allowances for destitute elderly by Khumuang Sub-District, Warinchamrap District, Ubon Ratchathani Province