แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsขนิษฐา นภาเพชร
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ข226 2560
Keywordsการท่องเที่ยว--อำนาจเจริญ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม--อำนาจเจริญ, วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว--ไทย, อำนาจเจริญ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Abstract

ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพ (Qualities) ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง และจากการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จากการศึกษาสามารถจำแนกผลการศึกษาได้ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า
1.ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1.1) ด้านการดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 1.2) ด้านการรองรับนักท่องเที่ยว 1.3) ด้านการบริหารจัดการ และ 1.4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นักท่องเที่ยวต้องการทราบถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงที่สื่อถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนได้ รวมไปถึงประเพณีที่โดดเด่นประจำชุมชน สิ่งที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวในชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนนั้น คือ 1) ให้ชุมชนติดป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ประจำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 2) การเยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมของชุมชนควรมีการอธิบายกรรมวิธีการทำ หรือ ประโยชน์จากการทอผ้าไหม เป็นต้น 3) กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนยาวเกินไป ควรลดกิจกรรมลง 4) ควรมีร้านจำหน่ายสินค้าประจำแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ดังนั้น สิ่งที่ชุมชนควรคำนึงด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ควรพัฒนาควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว
3.แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า บ้านเปือยหัวดงมีปัญหาหลายด้านที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขาดการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในชุมชน พบว่า ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น รูปแบบกิจกรรม ที่พัก และการสื่อความหมายต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลได้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน สามารถแยกได้ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 1)แนวทางการพัฒนาด้านการดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 2) แนวทางการพัฒนาด้านการรองรับนักท่องเที่ยว 3) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 4) แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนของชุมชน
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ คือ ความประทับใจจากการต้อนรับจากชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อักทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชนและการเกิดเสมาพันปี และชมการทอผ้าไหมด้วยฝีมือของชาวบ้าน และซื้อของที่ระลึกจากฝีมือชุมชน และยังสามารถนำความรู้จากการท่องเที่ยวในชุมชนไปเผยแพร่และศึกษาพัฒนาความรู้ต่อยอดในการวิจัยครั้งต่อไปได้
ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ คือ สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนยังขาดป้ายสื่อความหมาย และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงจุดบริการทางการท่องเที่ยว และยังขาดการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น

Title Alternate The guideline for cultural tourism development in Pueihuadong Community, Puei Sub District, Lue-Amnat District, Amnatcharoen Province