แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการ : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการ : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสกุณา รัตนประภา
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ส126น
Keywordsงานสารบรรณ, งานสำนักงาน, เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (อุบลราชธานี)--การบริหาร
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานงานธุรการของสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้แก่ การบริหารงานธุรการ ปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ และ 2) ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการของสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1)สภาพการบริหารงานสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานธุรการ ด้านระบบเอกสารและ ด้านการให้บริการ สำหรับปัญหางานธุรการสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารงานธุรการ ปัญหาด้านระบบเอกสาร และปัญหาด้านการให้บริการ
2)แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการของสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้แนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.1) ด้านการบริหารธุรการ ประกอบด้วย 1)การนำแนวคิดหรือกิจกรรม 5 ส มาใช้ในสำนักงาน/การบริหารงานธุรการอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความยั่งยืน 2)การจัดสรรงบประมาณ มาสนับสนุนการบริหารงานธุรการอย่างพอเพียง/เหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และ 3)การจัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการดำเนินงานในด้านธุรการที่ชัดเจน เพื่อเผยแพร่และง่ายต่อการสืบค้นให้กับบุคลากรในสำนักงานทราบ
2.2) ด้านระบบเอกสาร ประกอบด้วย 1) การจัดวางระบบคัดแยกหนังสือก่อนและหลังการดำเนินงานที่สิ้นสุดขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีระบบการตรวจสอบ/ติดตาม 2) การวางระบบการนำเอกสารธุรการที่มีการสั่งการไปปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและติดตามได้ และ 3) การมีระบบสารบรรณกลางที่ควบคุม/เก็บสำเนาเอกสารธุรการ เพื่อให้เป็นคลังเอกสารสำเนาที่สามารถสืบค้น/ค้นหาได้ในทุกกรณีเกิดปัญหา
2.3) ด้านการให้บริการประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยใช้ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาจัดทำแผนงานการดำเนินงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง 2) การปลูกจิตสำนึกในด้านบริการ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องหรือเหมาะสมกับสำนักงาน และ 3) การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการและใช้ติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน

Title Alternate The effective development of general affairs work: a case study Office of Nikomsangtoneng Lamdomnoi Subdistrict Municipality, Sirindhorn District Ubon Ratchathani Province
Fulltext: