แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

Titleแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsจุฑารัช จักรศรี
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV จ628น
Keywordsบริการสังคม--อุบลราชธานี, สวัสดิการสังคม, สังคมสงเคราะห์--อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน (อุบลราชธานี)--บริการสังคม
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดสวัสดิการสังคม สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน ทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งในการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 386 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
(1)ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อาชีพเกษตรกร รายได้ต่ำกว่า 5,001 บาท
(2)สภาพการจัดสวัสดิการสังคมส่วนใหญ่มีการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยด้านการมีสุขภาพอนามัยพบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดฝึกอบรมด้านสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการมีการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ด้านการมีที่อยู่อาศัยพบว่า ส่วนใหญ่มีการตรวจสอบดูแลการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนให้มีความปลอดภัยถูกหลักทางวิศวกรรมด้านการมีงานทำและการมีรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงบริการสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา ด้านการมีกิจกรรมนันทนาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า ส่วนใหญ่มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้การช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน
(3)สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีปัญหาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนมากที่สุด ซึ่งเกิดจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ส่วนปัญหาด้านประชาชนส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการได้รับสวัสดิการสังคม
(4)แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด โดยต้องการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาแก่ผู้ประสบภัยเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน นอกจากนี้ ด้านกิจกรรมนันทนาการพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่บ้านหรือชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ด้านบริการสังคมทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือประจำ ด้านหารมีงานทำและการมีรายได้พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการตลาดสำหรับสินค้าในชุมชนหรือสินค้าท้องถิ่น ด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการที่ดินทำกิน

Title Alternate Approach for social welfare service for the people in Phangkhen Sub-District Administrative Organization, Natan District, Ubon Ratchathani Province