คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2562
PDF icon Thiraprapha_Srilawan.pdf (70.35 MB)
อดิศักดิ์ กกแก้ว. (2562). พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)
PDF icon Theerachai_Pongjanyakul.pdf (53.85 MB)
พิชชานันท์ สายเนตร. (2562). พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)
จารวี วรรณชาติ. (2562). ฤทธิ์ของสารสกัดหมาก มะขาม และคาวตอง ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Charawi_Wannachat.pdf (19.04 MB)
PDF icon Patchrapon_Boonsin.pdf (3.2 MB)
PDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (55.65 MB)
PDF icon Rungwasun_Kraiklang.pdf (18.21 MB)
PDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
พงษ์เทพ บุญกล้า. (2562). เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
จิรภา เลือกนารี. (2562). แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
องอาจ แสนอุบล. (2562). แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
2561
ธิดารัตน์ มณีศรี. (2561). การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tidarat_Maneesri.pdf (1.07 MB)
PDF icon Yaowalak_Chatsuwan.pdf (2.49 MB)
PDF icon Supasson_Wansutha.pdf (7.44 MB)
PDF icon Laddawan_Yuenyaow.pdf (37.36 MB)
พูนธนะ ศรีสระคู. (2561). การจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูโดยใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Poonthana_Sresracoo.pdf (3.03 MB)
พุทธศักดิ์ สมชัย. (2561). การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phuttasak_Somchai.pdf (5.2 MB)
ฐานิสร ไกรกังวาร. (2561). การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanisorn_Kraikangwarn.pdf (803.36 KB)
PDF icon Nawakorn_Chaiwatthanananthn.pdf (18.02 MB)
PDF icon Photchara_Prachumdaeng.pdf (839.53 KB)
PDF icon Kanda_Supapunt.pdf (1.43 MB)
PDF icon Souksakhone_Phengsikeo.pdf (28.46 MB)
ปัญจภรณ์ พรหมโชติ, วิริยา อ่อนสอาด, & สุธี วังเตือย. (2561). การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมต่ำ. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Panjaporn_Promchot.pdf (17.19 MB)
PDF icon Chalee_Meewong.pdf (1.66 MB)

Pages