คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2562
อดิศักดิ์ กกแก้ว.  2562.  พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล.  2562.  พัฒนาการของระบบทางเดินอาหารและความต้องการโปรตีนของปลาหลด Macrognathus siamenis (Gunther, 1861). ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PDF icon Theerachai_Pongjanyakul.pdf (53.85 MB)
พิชชานันท์ สายเนตร.  2562.  พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)
จารวี วรรณชาติ.  2562.  ฤทธิ์ของสารสกัดหมาก มะขาม และคาวตอง ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์PDF icon Charawi_Wannachat.pdf (19.04 MB)
พัชราภรณ์ บุญศิลป์.  2562.  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำต่อโรคอัลไซเมอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Patchrapon_Boonsin.pdf (3.2 MB)
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ.  2562.  วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 กรณีพิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรสำหรับแต่ละสถานีงาน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (55.65 MB)
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง.  2562.  เทคนิคการติดตามการสึกหรอเครื่องมือทางอ้อมสำหรับกระบวนการเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Rungwasun_Kraiklang.pdf (18.21 MB)
มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร.  2562.  เป้าหมายของ 7-methoxyheptaphylline ต่อวิถีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่พบในโรคอัลไซเมอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
พงษ์เทพ บุญกล้า.  2562.  เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาPDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
จิรภา เลือกนารี.  2562.  แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
องอาจ แสนอุบล.  2562.  แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
2561
ธิดารัตน์ มณีศรี.  2561.  การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Tidarat_Maneesri.pdf (1.07 MB)
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์.  2561.  การขยายพันธุ์สภาพปลอดเชื้อและการศึกษาสารพฤกษเคมีในว่านเพชรหึง. วิทยศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Yaowalak_Chatsuwan.pdf (2.49 MB)
สุภัสสร วันสุทะ.  2561.  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสำหรับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและอัลมอนด์หมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Supasson_Wansutha.pdf (7.44 MB)
ลัดดาวัลย์ ยืนยาว.  2561.  การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาหมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Laddawan_Yuenyaow.pdf (37.36 MB)
พูนธนะ ศรีสระคู.  2561.  การจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูโดยใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Poonthana_Sresracoo.pdf (3.03 MB)
พุทธศักดิ์ สมชัย.  2561.  การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Phuttasak_Somchai.pdf (5.2 MB)
ฐานิสร ไกรกังวาร.  2561.  การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanisorn_Kraikangwarn.pdf (803.36 KB)
นวกร ไชยวัฒนนันทน์.  2561.  การบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Nawakorn_Chaiwatthanananthn.pdf (18.02 MB)
พชร ประชุมแดง.  2561.  การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon Photchara_Prachumdaeng.pdf (839.53 KB)
กานดา สุภาพันธ์.  2561.  การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลศาสตร์ของไหลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Kanda_Supapunt.pdf (1.43 MB)
สุขสาคร แพงสีแก้ว.  2561.  การประเมินผลการจัดการแบบมีส่วนร่วมของผลผลิตประมงและผลผลิตจากป่าในแหล่งน้ำกรณี ศึกษาพื้นที่ชุมชนเขตหนองผือ โดยรอบมหาวิทยาลัยสะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Souksakhone_Phengsikeo.pdf (28.46 MB)
ปัญจภรณ์ พรหมโชติ, วิริยา อ่อนสอาด, สุธี วังเตือย.  2561.  การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมต่ำ. PDF icon Panjaporn_Promchot.pdf (17.19 MB)
ชาลี มีวงศ์.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอนร่วมกับแบบจำลองเชิงกายภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chalee_Meewong.pdf (1.66 MB)
กฤษฎา พนันชัย.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกด้วยโมเดลระดับอนุภาค. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Kritsada_Pananchai.pdf (2.6 MB)

Pages