คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2143 results
Title Type [ Year(Asc)]
2561
พีรภัทร ห้าวเหิม.  2561.  นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2453-2477. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
พีรภัทร ห้าวเหิม.  2561.  นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2453-2477. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน.  2561.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสีผิวและคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาเกษตรศาสตร์ Nongluck_Payakkasirinawin.pdf (65.74 MB)
ลำไพ พรมชัย.  2561.  ปัจจัยแรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Lampai_Promchai.pdf (5.18 MB)
ทรรศิกานต์ โชติกเสถียร.  2561.  ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Tadsikarn_Jotikasthira.pdf (1.85 MB)
วิสาขะ เยือกเย็น.  2561.  ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้าเคมี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Wisakha_Yueakyen.pdf (1.47 MB)
ปรัชญ์ตระกูล เกาะกิ่ง.  2561.  ผลของปริมาณน้ำดีไอที่มีผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการแอโนไดเซซัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Prachtrakool_Koking.pdf (10.55 MB)
วิศวชิต จันทร์เกษ.  2561.  พฤติกรรมการรับน้ำหนักของผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Witsawachit_Chanked.pdf (4.67 MB)
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์.  2561.  พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Thanaphol_Kitchanpiboon.pdf (7.81 MB)
ชนัฏดา ผลานันต์.  2561.  ภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Chanatda_Phalanan.pdf (1.98 MB)
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์.  2561.  ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)
เริงศักดิ์ สายรัตน์.  2561.  ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)
อานนท์ วิเศษรุ่งเรือง.  2561.  ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Arnon_Wisetrungcharoen.pdf (8.43 MB)
ลำดวน จารุกมล.  2561.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
เวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ดุสิต ศรีสร้อย.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4. Dusit_Srisoi.pdf (15.23 MB)
ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล.  2561.  รูปแบบการค้าส่งชายแดนของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sasikran_Wanatsabodeepaisarn.pdf (4.38 MB)
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้.  2561.  รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้.  2561.  รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
ณพล บุตราช.  2561.  ลักษณะเฉพาะอนาเทสเฟสและรูไทลเฟสของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบแตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Napon_Butrach.pdf (2.43 MB)
สุคนธ์ เมืองโคตร.  2561.  ศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อใช้ก๊าชชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Sukhon_Muangkhot.pdf (26.85 MB)
ปฏิภาณ พิทักษา.  2561.  เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
พิทักษ์ สีดา.  2561.  เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)

Pages