คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
ขนิษฐา นภาเพชร.  2560.  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Khanittha_Napapet.pdf (5.26 MB)
ดุสิต สิงห์ศิริ.  2554.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิทยุชุมชนต้นแบบ : กรณีศึกษาวิทยุชุมชน วัดบ้านหนองหลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. รป.ม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Dusit_Sin.pdf (8.47 MB)
นันท์ภาอร อุ่นซิม.  2555.  แนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Nanphaon_Ounsim.pdf (1.17 MB)
ฉัตรฤดี ศิริลำดวน.  2551.  แนวทางการปรับปรุงการฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Chadrudee_Sirilamduan.pdf (13.3 MB)
จุฑารัช จักรศรี.  2555.  แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Jutharat_Jaksri.pdf (937.57 KB)
รุจิราพร ศรีพัทยากร.  2555.  แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Rujiraporn_Sripattayakorn.pdf (8.26 MB)
วิจิตรา รุ่งแสง.  2564.  แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและคุณค่าในวรรรกรรมเยาวชนของสุมาลี บำรุงสุข. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Wijittra_Ruanseang.pdf (3.04 MB)
พระเมษชัย ใจสำราญ.  2559.  แนวคิดปิตาธิปไตยในพระวินัยปิฎก. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon PhraMechai_Jaisamran.pdf (46.85 MB)
นันทนิจ มีสวัสดิ์.  2551.  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม Selective cox-2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Nantanit_Meesawad.pdf (87.21 MB)
จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์.  2557.  เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Jaruphan_Phaiphulphim.pdf (1.02 MB)
ศิลปกร ล้อมวิไลวงศ์.  2555.  เวียดนามในลาว : กระบวนการปรับตัวและธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฎผ่านในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนามในเมืองทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Silapakone_Lom.pdf (10.6 MB)
พงษ์เทพ บุญกล้า.  2562.  เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาPDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร.  2562.  เป้าหมายของ 7-methoxyheptaphylline ต่อวิถีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่พบในโรคอัลไซเมอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง.  2562.  เทคนิคการติดตามการสึกหรอเครื่องมือทางอ้อมสำหรับกระบวนการเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Rungwasun_Kraiklang.pdf (18.21 MB)
พิทักษ์ สีดา.  2561.  เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)
ประชิต หล้าแหล่ง.  2547.  เงื่อนไขที่มีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิขาเกษตรผสมผสานPDF icon Prachit_Lha.pdf (4.23 MB)
ปฏิภาณ พิทักษา.  2561.  เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
พนัส ดอกบัว.  2552.  เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Phanat_Dok.pdf (19.63 MB)
ประเวช จันทร์ฉาย.  2553.  เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Prawech_Jan.pdf (108.52 MB)
ทรรศิน ศรีวราพงศ์.  2559.  ฮิวริสติกส์สำหรับการแก้ปัญหาการมอบหมายงานแบบหลายขั้น: กรณีศึกษาการขนส่งไก่. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon TassinSrivarapongse.pdf (1.05 MB)
เชษฐา สมไชย.  2557.  ฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางรถรับ-ส่งนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chetta_Somchai.pdf (47.71 MB)
สุพรรณ สุดสนธิ์.  2551.  ฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง กรณีที่ศุนย์กระจายสินค้ากลางมีมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่มีเงื่อนไขขนาดการบรรทุกและระยะทางการขนส่งที่จำกัด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Suphan_Sodsoon.pdf (16.43 MB)
ปิยณัฐ โตอ่อน.  2554.  อิทธิพลค่าของความเป็นกรด - ด่างของทรายต่อระยะเวลาการก่อตัวในการทำแบบหล่อทรายฟูรานโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Piyanat_Too.pdf (38.14 MB)
สรวิชญ์ จันทร์มณี.  2559.  อิทธิพลของอัตราป้อนที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในการเชื่อมแบบเสียดทานของวัสดุต่างชนิด . วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล PDF icon Srorawit_Chanmanee.pdf (23.93 MB)
วัชราภรณ์ เจริญพร.  2556.  อิทธิพลของสื่อ ความภาคภูมิใจในตนเอง และภาพลักษณ์ร่างกายที่มีผลต่อการยอมรับการทำศัลยกรรมความงาม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Watcharaporn_Charoenporn.pdf (29.58 MB)

Pages