คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อารี วังมณีรัตน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา.  2548.  การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
นัทที พัชราวนิช, นิตยา บุญทา, อารี วังมณีรัตน์.  2547.  การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Natee_Patcharawanich.pdf (4.28 MB)
นนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร. PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, อารี วังมณีรัตน์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.  2544.  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน. PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2544.pdf (3.41 MB)
บัวนัส วงษ์สุด, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, อารี วังมณีรัตน์, ฐิติเดช ลือตระกูล, กุสุมา จิตแสง.  2546.  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก. PDF icon Buanus_Wongsut.pdf (2.7 MB)