คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ภัทรียา วิสัยจร  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ภัทรียา วิสัยจร, มณฑา จาฏุพจน์.  2543.  การวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Patreeya_Wisaijon.pdf (4 MB)
ภัทรียา วิสัยจร, อรุณี วิริยะจิตรา, มณฑา จาฏุพจน์, สนธิดา เกยูรวงศ์.  2541.  ความต้องการด้านการเรียนภาษาอังกฤษและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Pattreeya_Wisaijon.pdf (4.59 MB)
ภัทรียา วิสัยจร.  2546.  ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง. Patreeya_Wisaijon.pdf (760.88 KB)
ภัทรียา วิสัยจร.  2542.  โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Patreeya_Wisaijon.pdf (5.66 MB)