Loading

ลวดลายอีสาน

หนังสือลวดลายอีสาน การรวบรวมลวดลวยที่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ โบราณสถาน และโบราณวัตถุต่าง ๆ ลวดลายที่แสดงความเป็นเอกลักษณ

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลง

อ่านต่อ...

การผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวของประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานตามวัดทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการผสมผสานความเชื่อทางศ

อ่านต่อ...

ธรรมาสน์อีสาน

หนังสือธรรมาสน์อีสาน รวบรวมข้อมูลธรรมาสน์หรือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ในการเทศนาโปรดพุทธบริษัทเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพระ งานเทศมหาชาติหรือเทศผะเหวด

อ่านต่อ...

จิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง

การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังในหอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวเชิงพุทธปรัชญา ฝีมือการเขียนของช่างสมัย

อ่านต่อ...

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ

อ่านต่อ...

สภาพปัจจุบัน และปัญหา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน

การสำรวจข้อมูล สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสานในด้านต่าง ๆ เช่น องค์คว

อ่านต่อ...