Loading
ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ้าโฮลและผ้าอัมปรม จังหวัดสุรินทร์ และผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งข้อมูลผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองจังหวัดต่าง ๆ ในอีสานใต้ โดย ประทับใจ สิกขา

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้
Download Fulltext