สัมผัสชีวิตช่างทำเทียนพรรษา อุบลราชธานี

การทำเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก

การทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์

งามล้ำเทียนพรรษา ปี 2554